Historie


Klub mladých diváků vznikl v roce 1964 pod záštitou tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy při Filmovém klubu. U jeho vzniku stál mj. i Jan Werich. Později KMD fungoval v rámci Pražského kulturního střediska. V roce 1992 se připojil k Divadlu pod Palmovkou. Od roku 2003 až dodnes působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé.

Díky téměř čtyřicetileté oddané práci paní PhDr Hany Žárské, která Klub vedla až do roku 2013, se můžeme chlubit více než 50ti letou historií.

V první sezóně (1964/65) měl KMD 4 241 členů. Zájem rapidně narůstal a v druhé sezóně (1965/66) to již bylo přes 14 000. Počty se zvýšily i v následujícím období (1966/67) na 16 637 členů.

Klub mladých diváků nabízel svým členům kromě divadel možnost navštívit i kino. Z dokumentu ze sezóny 1966/67 je patrné, že zájem o divadla byl několikanásobně vyšší než o kina. Počet vstupenek do divadel byl 114 570 ks a do kin 5 458 ks – tj. více než dvacetkrát méně. V sezoně 1966/67 se poprvé mohli stát členy Klubu i vysokoškoláci. Ti ale výhod členství využívali sporadicky.

Nabídka divadel v druhé polovině šedesátých let byla velmi bohatá. Přes velká klasická divadla až po mladé a experimentální scény: Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Karlín, Divadlo ABC, Divadlo v Nuslích, Komorní divadlo, Realistické divadlo, Divadlo E. F. Buriana, Divadlo Za branou, Laterna Magika, Komedie, Divadlo Jiřího Wolkera, Disk, Činoherní klub a divadelní studio Maringotka.

Po roce 1968 se nastalé politické změny projevily i v nabídce divadelních představení KMD. Pro každou sezónu byl vypracován jasný dramaturgický plán, který zohledňoval ideologickou poplatnost své doby.

Klub za dobu své existence vystřídal mnoho působišť: Obecní dům, Malostranskou besedu, kde fungoval pod záštitou Pražského kulturního střediska (PKS). V dynamických 90. letech proběhla v PKS reorganizace a pro KMD vyvstala zásadní existenční otázka. Klubu hrozil zánik, přestože v sezóně 1989/90 měl 25 000 žáků a studentů převážně z Prahy a Středočeského kraje. KMD svou existenci obhájil díky tehdejší vedoucí Haně Žárské, podpoře pedagogů-důvěrníků KMD, vstřícnosti Ministerstva kultury a Magistrátu hl. m. Prahy.

Citujme z dopisu vedoucí KMD Hany Žárské primátorovi hl. m. Prahy Jaroslavu Kořánovi ze dne 1. 2. 1990: „Vedení divadel jednoznačně kladně přijímají spolupráci s KMD, vítají návštěvy mladých lidí a považuji je za základ své návštěvnosti v budoucnu i přesto, že členům KMD poskytují slevy ve výši 20-50%. Rovněž na školách byla formou ankety prověřována smysluplnost KMD, která prokázala nejen souhlas s jeho činností, ale přímo požadavek zachovat tuto dobrovolnou organizaci, jejímž prostřednictvím je umožněno mladým lidem hodnotně trávit volný čas a zároveň je vychovávat ke všemu krásnému a cennému, co život mladému člověku v této oblasti kulturního dění poskytuje.“

Klub hledal možnost začlenit se pod jinou kulturní instituci. V roce 1992 získal nové sídlo v Divadle pod Palmovkou vedeném Petrem Kracikem. V roce 2002 bylo při velké povodni divadlo zaplaveno a zničen byl i archiv KMD. Zamýšlená transformace Divadla pod Palmovkou vedla k tomu, že se Klub po deseti letech opět stěhoval. Od léta 2003 působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé, které vytváří KMD skvělé zázemí až dodnes.

Klub mladých diváků je podporován z dotace Magistrátu hl. města Prahy, za což moc děkujeme.

*Pozn.: Dodnes nevíme, zda původní název zněl Klub mladých diváků či Klub mladého diváka. V dobových materiálech se objevují názvy oba. Rozhodli jsme se pro variantu Klub mladých diváků.